Skip to content

De Hoogland holding

Samen staan we sterk. de Hoogland holding bestaat momenteel uit vier ondernemingen. U kunt de website van desbetreffend bedrijf bezoeken door op het logo te klikken. Graag tot ziens.

035 582 39 19 info@hooglandinstallatietechniek.nl

ALG. VOORWAARDEN PARTICULIER

Wij hebben zowel voor de particuliere als de zakelijke markt afzonderlijke voorwaarden. U bezoekt nu de particuliere voorwaarden.

ALG. VOORWAARDEN ZAKELIJK

Wij hebben zowel voor de zakelijke als de particuliere markt afzonderlijke voorwaarden. U kunt hier een keuze maken.

Onze voorwaarden particuliere markt

Deze Algemene Voorwaarden voor Airconditioninginstallatiewerk voor Consumenten van de Nederlandse Vereniging van Ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal- Economische Raad. Zij treden in werking per 25 november 2016. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemeen Voorwaarden wordt vermeld.
Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, d.d. 25 november 2016 onder nr. 46/2016

Afdeling I. Algemene bepalingen

ARTIKEL 1 Definities

  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   • Consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot een airconditioninginstallatie.
   • Installateur: de natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NVKL,een overeenkomst sluit betreffende een airconditioninginstallatie.
   • Werk: het totaal van de tussen de consument en de installateur overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de installateur geleverde materialen.
   • Installatie: airconditioninginstallatie, waaronder begrepen een warmtepompinstallatie.
   • Meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom.
   • Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie.
   • Service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/ of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage.
   • Onderhoud/serviceabonnement: de overeenkomst die de installateur verplicht tot het geregeld verrichten van onderhoud en/of service aan een installatie.
   • Stelpost: een als zodanig in het aanbod c.q. de overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldsbedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij het geldsbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dathet bestedingsdoel met het genoemde geldsbedrag kan worden gerealiseerd.
   • Geschillencommissie: Geschillencommissie Airconditioninginstallatie van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, Postbus 90.600, 2509 LP Den Haag.
  2. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 2 Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tussen een consument en een installateur overeengekomen werk met betrekking tot een installatie, met uitzondering van onderhoud en service verricht binnen het kader van een onderhoud/serviceabonnement.

 

Afdeling II. Aanbod

ARTIKEL 3 Aanbod van de installateur

  1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of langs elektronische weg gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 20 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod zijn de volgende leden van dit artikel van toepassing.
  2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
  3. Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop dan wel de periode waarin met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk.
  4. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
   • Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht.
   • Bij de prijsvormingmethode regie doet de installateur een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid en eenheidsprijzen van benodigde materialen). Desgewenst geeft de installateur, indien de situatie hem dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
  5. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
  6. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de installateur of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de installateur. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de installateur gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.
  7. Indien de consument het aanbod niet accepteert, is de installateur gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de consument direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten. In geval de installateur van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de consument de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bijde offerte behorende tekeningen over in eigendom op de consument, onverminderd het intellectuele en industriële eigendomsrecht van de installateur.
  8. Indien de installateur bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van opslagruimte van de consument, dient hij dit in het aanbod te vermelden.
  9. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
  10. Bij een op afstand of buiten de winkelruimte gesloten overeenkomst is artikel 6:230 onder m BW over informatieverplichtingen van toepassing.

 

Afdeling III. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

ARTIKEL 4 Totstandkoming

  1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische aanvaarding door de consument bevestigt de installateur langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument. Indien de consument het aanbod mondeling aanvaardt bevestigt de installateur de opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch.
  2. Bij een op afstand of buiten de winkelruimte gesloten overeenkomst is artikel 6:230 onder o, p en r van het BW over bedenktijd en ontbinding van de koop van toepassing.

ARTIKEL 5 Verplichtingen van de installateur

  1. De installateur zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de installateur, tenzij anders overeengekomen. Indien de opdracht van de consument aan de installateur strekt tot het verlenen van service, is de installateur verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen.
  2. De installateur neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de voorschriften mag aan de consument worden doorberekend, mits de installateur aantoont dat hij op het moment van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.
  3. De installateur is verplicht de consument te wijzen op de redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante:
   • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
   • onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies;
   • gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
   • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
   • onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens; al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de installateur openbaren en de installateur terzake deskundig moet worden geacht.
  4. De installateur is aansprakelijk voor schade, tenzij deze hem niet kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal € 500.000 per gebeurtenis.
  5. De installateur vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering

van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de installateur zelf of van zijn ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

ARTIKEL 6 Verplichtingen van de consument

  1. De consument stelt de installateur in de gelegenheid het werk te verrichten.
  2. De consument zorgt er voor dat de installateur tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. De installateur geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op zijn vakgebied.
  3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.
  4. De consument draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de in artikel 3 lid 8 bedoelde opslagruimte en zorgt als een goed bewaarder voor de zaken in de opslagruimte.
  5. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de installateur behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de consument de installateur hiervan tijdig in kennis te stellen.
  6. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de consument komt, dan dient de consument de daaruit voor de installateur voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de consument kan worden toegerekend.
  7. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
   • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
   • onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
   • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
   • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
   • onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens; een en ander onverlet de plicht van de installateur om de consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3.
  8. In geval van een tekortkoming van de installateur bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de consument de installateur daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met

een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij de installateur reeds door de enkele tekortkoming in verzuim is.

ARTIKEL 7 Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk

  1. Indien de installateur zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan sommeert de consument hem schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten. De consument kan er daarbij op wijzen dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien de installateur 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De consument is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten.
  2. De consument heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De consument mag dit verrekenen met hetgeen hij aan de installateur nog verschuldigd is.

ARTIKEL 8 Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

  1. De consument kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.
  2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.
  3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is de installateur verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.
  4. De consument zal de installateur de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten.
  5. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de consument aan de installateur de door de installateur aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die de installateur over het gehele werk zou hebben genoten.

ARTIKEL 9 Meer- en minderwerk

  1. Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ kan de consument nadat de overeenkomst is tot stand gekomen meer- en minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15% van de aanneemsom.
  2. In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de installateur alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruitvoortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.
  3. Als de som van de uitgaven die ten laste van een stelpost worden gedaan, hoger of lager blijkt dan het bedrag van die stelpost, wordt de afwijking verrekend als zijnde meer- of minderwerk.
  4. Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan € 300 wordt voor of bij de opdracht daartoe schriftelijk vastgelegd, behoudens in spoedeisende omstandigheden.
  5. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van installateur resp. consument op verrekening van meerwerk resp. minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak maakt.

ARTIKEL 10 Onvoorziene omstandigheden

  1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet de installateur hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument.
  2. Indien de installateur de consument niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.
  3. Eventuele extra kosten die de installateur moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument worden vergoed.
  4. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

ARTIKEL 11 Overmacht

Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

ARTIKEL 12 Oplevering

  1. Het werk is opgeleverd wanneer de installateur aan de consument heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
  2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
   • hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de consument van de installateur de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de consument heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
   • hetzij wanneer de consument de installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming vaneen gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.
  3. Bij overschrijding van een vast overeengekomen opleveringsdatum is de installateur verplicht de door de consument hierdoor geleden schade te vergoeden.
  4. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.

 

Afdeling IV. Betaling

ARTIKEL 13 Vooruitbetaling/zekerheid

  1. De installateur is gerechtigd bij een opdracht voor ten hoogste 35% van het eindbedrag vooruitbetaling te verlangen op voorwaarde dat hij hiervoor voldoende financiële zekerheid stelt als de consument daarom verzoekt.
  2. De installateur kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument.
  3. Na het sluiten van de overeenkomst kan de installateur zekerheid bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de installateur gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

ARTIKEL 14 Betaling in termijnen

  1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening.
  2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de installateur zijn verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid zijn betaling van een termijn op te schorten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

ARTIKEL 15 De eindafrekening

  1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de installateur bij de consument de eindafrekening in.
  2. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
  3. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode regie bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten. Heeft de installateur een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij de installateur de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.
  4. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de rekening.

ARTIKEL 16 Niet nakomen betalingsverplichting

  1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de installateur na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 één kosteloze betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnogde gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen, met vermelding van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten ten gevolge van niet betalen binnen de hiervoor genoemde termijn.
  2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de installateur rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
  3. De installateur is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de installateurhiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument. De installateur kan maximaal de hieronder vermelde incassokosten in rekening brengen.
   Hoofdsom Percentage ten hoogste Vergoeding incassokosten
   Over de eerste 2.500,00 15% Minimum € 40,00
   Over de volgende 2.500,00 10%
   Over de volgende 5.000,00 5%
   Over de volgende 190.000,00 1%
   Over het meerdere 0,5% Maximum € 6.775,00

   De installateur kan ten voordele van de consument afwijken van alle hierboven vermelde bedragen en percentages.

  4. De installateur blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  5. Indien de installateur een door hem aan de consument verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, dan wijst de consument hem per brief op zijn verzuim. Indien de installateur niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht – zonder verdere ingebrekestelling – in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 17 Opschorting van betaling

  1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de consument het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
  2. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de installateur het recht de in artikel 16 lid 2 bedoelde rente te vorderen over het te veel opgeschorte bedrag.

 

Afdeling V. Conformiteit en garantie

ARTIKEL 18 Beantwoording werk aan overeenkomst en garanties

  1. De installateur staat ervoor in dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de overeenkomst. De installateur staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruiknodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.
  2. Indien zich na oplevering van het werk een tekortkoming openbaart die maakt dat het werk niet beantwoordt aan de overeenkomst zoals omschreven in het eerste lid, geldt – onverminderd de rechten die de wet de consument toekent – het bepaalde in het volgende lid.
  3. Treedt de tekortkoming aan de dag binnen achttien maanden na de oplevering van het werk, dan wordt vermoed dat het werk bij oplevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. Deinstallateur zal in dat geval kosteloos de tekortkoming verhelpen, tenzij hij aantoont dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.Van een toerekenbare tekortkoming is in elk geval geen sprake indien:
   • gebreken aan de installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan de installateur zijn gemeld;
   • gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
   • het gebrek geen gevolg is van het werk;
   • gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van de installateur door de consument aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatievoorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de consument zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande datde garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van degetroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is;
   • gedurende de garantieperiode geen controle en periodiek onderhoud wordt verricht aan de airconditioninginstallatie die onderhoud behoeft;
   • de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig artikel 17, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de consument geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen;
   • de consument geen zorg draagt voor een zodanig beheer van de airconditioninginstallatie dat verlies van koudemiddel gedurende het gebruik wordt voorkomen.
  4. De installateur kan ruimere termijnen stellen dan die genoemd in het derde lid. Ook kan de installateur, in aanvulling op het bepaalde in het derde lid, andere vormen van garantie bieden, mits daarbij wordt vermeld dat die niet afdoen aan de rechten of vorderingen die de consument heeft op grond van de wet.

 

Afdeling VI. Klachten en geschillen

ARTIKEL 19 Klachten

Klachten over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de installateur tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten terzake verliest.

ARTIKEL 20 Geschillenregeling

  1. Geschillen tussen consument en installateur over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst kunnen zowel door de consument als door de installateur aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie.
  2. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 bij de installateur heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
  3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan heeft de consument 12 maanden, na de datum waarop de consument de klacht bij de installateur indiende, de tijd om deze klacht schriftelijk of in een andere, door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.
  4. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
  5. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de installateur aan deze keuze gebonden.
  6. Wanneer de installateur een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet hij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen een maand uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De installateur dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
  7. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
  8. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Afdeling VII. Nakomingsgarantie

ARTIKEL 21 Nakomingsgarantie brancheorganisatie

  1. Indien een installateur de verplichtingen die hem in een bindend advies zijn opgelegd ten opzichte van de consument niet nakomt neemt NVKL deze verplichtingen over tot het maximum genoemd in de leden 2en 3. De overname door NVKL van verplichtingen van de installateur wordt opgeschort indien en voorzover het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter is voorgelegd en vervalt door het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend heeft verklaard.
  2. Teneinde voor uitkering van de nakomingsgarantie in aanmerking te komen, dient de consument zijn vordering op de installateur uit hoofde van het eerste lid over te dragen aan NVKL. Bedraagt de vordering van de consument op de installateur € 5500 of minder, dan keert NVKL het volledige bedrag van de vordering ineens uit aan de consument. Bedraagt de vordering van de consument op de installateur meer dan€ 5500, dan keert NVKL € 5500 ineens uit aan de consument. Het meerdere keert NVKL pas uit aan de consument onder aftrek van de aantoonbaar gemaakte kosten, nadat NVKL dat meerdere met succes heeft geïncasseerd bij de installateur.
  3. In geval van surséance van betaling, schuldsanering, faillissement en bedrijfsbeëindiging van de installateur geldt de nakomingsgarantie tot een bedrag van € 5500 per bindend advies, met dien verstande dat:
   • de nakomingsgarantie in deze gevallen slechts van toepassing is indien de consument het geschil aanhangig heeft gemaakt en heeft voldaan aan de formele vereisten voor behandeling van het geschil door de geschillencommissie (betaling klachtgeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventueel noodzakelijke depotstorting) vóór de surséance van betaling, schuldsanering, faillissement of bedrijfsbeëindiging van de installateur, en
   • het totaal door NVKL op basis van de nakomingsgarantie aan consumenten uit te keren bedrag in deze gevallen niet meer bedraagt dan € 15.000 per installateur. Bedraagt het totaal van de schriftelijke beroepen van consumenten op de nakomingsgarantie meer dan € 15.000 per installateur, dan keert NVKL € 15.000 ineens uit aan die consumenten naar rato van de hoogte van

de vorderingen. Het meerdere keert NVKL, onder aftrek van aantoonbaar gemaakte kosten, pas uit aan die consumenten indien en nadat NVKL dat meerdere met succes heeft geïncasseerd bij

de installateur. Op NVKL rust een inspanningsverplichting om het meerdere te incasseren bij de installateur en de consumenten tenminste één maal per kwartaal op de hoogte te houden van de stand van zaken, zo lang dat zinvol is.

 

Afdeling VIII. Slotbepalingen

ARTIKEL 22 Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

ARTIKEL 23 Benaming

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden voor Airconditioninginstallatiewerk voor Consumenten (en in afgekorte vorm: AVC/NVKL).

ARTIKEL 24 Wijziging

De NVKL zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond en eventuele andere betrokken consumentenorganisatie(s).

Nederlandse vereniging voor ondernemingen op het gebied van koudetechniek en luchtbehandeling
Zilverstraat 69, Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer, T 088 – 40 08 490, E info@nvkl.nl, www.nvkl.nl

Afdeling I. Algemene bepalingen

ARTIKEL 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Leverancier: de ondernemer op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling, die partij is bij enige overeenkomst, strekkende tot levering van producten, te weten de levering van zaken, dan wel de levering van diensten zoals montage, installatie, reparaties, inspectie of onderhoud, daaronder begrepen deze ondernemer die in zijn aanbieding naar deze voorwaarden verwijst.
 • Afnemer: wederpartij of wederpartijen bij de hierboven bedoelde overeenkomst.
 • Product: zaak dan wel dienst, zoals montage, installatie, reparatie, aanneming van werk, inspectie of onderhoud.
 • Reparatie: het herstel van een zaak.
 • Schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze.

ARTIKEL 2 Toepasselijkheid

  1. Tenzij door partijen schriftelijk anders overeengekomen, zijn op iedere overeenkomst tussen leverancier en afnemer deze algemene voorwaarden van toepassing, ongeacht of deze overeenkomst strekt tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten. Een verwijzing door de afnemer naar eigen algemene voorwaarden wordt door de leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2. De bepalingen van de afdeling II, III en IV bevatten een specifieke regeling en gelden als aanvulling op de algemene bepalingen in afdeling I. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in afdeling I en de bepalingen in de afdelingen II t/m IV prevaleren de laatste.

ARTIKEL 3 Aanbieding

  1. Aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

ARTIKEL 4 Overeenkomst

  1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, is leverancier eerst gebonden na schriftelijke aanvaarding zijnerzijds van de opdracht enna ontvangst van de vooruitbetaling bij opdracht, indien vooruitbetaling overeengekomen is.
  2. Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte, voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie.
  3. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door leverancier in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met afnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan weldoor hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
  4. Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van leverancier bindend.
  5. De overeenkomst omvat alléén de levering van die producten, die daarin zijngespecificeerd.
  6. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgavene.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door verkoper ondertekende opdrachtbevestiging.
  7. Op alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op zaken, die door tussenkomst van leverancier aan afnemer beschikbaar wordengesteld, blijven de intellectuele eigendomsrechten aan de aanvankelijk rechthebbende voorbehouden. Afnemer verplicht zich om alle gegevens en knowhow, die hem door tussenkomst van leverancier worden verstrekt, vertrouwelijk te houden en alle rechten van intellectuele eigendom te respecteren. Afnemer is verplicht om documenten en overige gegevensdragers welke auteursrechtelijk beschermde werken of gegevens als in de vorige volzinnen bedoeld bevatten, op eerste verzoek aan leverancier te overhandigen, voorzover hij de beschikking daarover nietnodig heeft in het kader van de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Voor auteursrecht vatbare zaken en voor gegevens, die de afnemer aan leverancier verstrekt, gelden mutatis mutandis de verplichtingen, die krachtens het hiervoor bepaalde op afnemer rusten.
  8. Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens en de intellectuele eigendom op de informatie die in een en ander ligt besloten, welke leverancier verstrekt, blijven eigendom van de leverancier en moeten op diens verzoek direct aan hem worden teruggezonden. Het is afnemer niet toegestaan dat deze tekeningen enz. worden gekopieerd of nagemaakt en/of verstrekt of ter inzage gegeven aan derden, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 5 Prijzen

  1. De in de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen luiden exclusief BTW en exclusief overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten, en zijn voorts ofwel gebaseerd op levering “af fabriek/ magazijn” volgens Incoterms geldend op het moment van het uitbrengen van de offerte c.q. op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. In geval van levering “af fabriek/magazijn” zijn de prijzen berekend “onverpakt”, tenzij anders is overeengekomen.
  2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Dit recht bestaat echter niet gedurende 3 maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, behoudens voor zover het betreft het in afdeling IV genoemde onderhoudscontract.
  3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van leverancier begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in leden 1 en 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.
  4. Kosten van in- en uitladen en van vervoer van door afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening ge- bracht. Te dier zake door leverancier betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van afnemer.

ARTIKEL 6 Betaling

  1. Betaling van aan leverancier verschuldigde bedragen moet, tenzij anders is overeengekomen, geschieden binnen dertig dagen na levering.
  2. De leverancier heeft te allen tijde het recht het totaal van de door afnemer verschuldigd wordende bedragen bij vooruitbetaling van de koper te vorderen. Bij bedragen boven € 25.000,- luidt de betalingsregeling, tenzij anders overeengekomen, als volgt: 40 % bij opdracht; 50 % bij aflevering; en het restant (10%) binnen 30 dagen na levering.
  3. Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening geschieden op een door de leverancier aan te wijzen bank- of girorekening.
  4. De termijnen van betaling houden geen verband met de levering van de pro- ducten, tenzij anders wordt overeengekomen.
  5. Indien afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht afnemer over de verschenen, nog niet betaalde termijnen een rente inrekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals bedoeld in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 BW, onverminderd de aan leverancier verder toekomende rechten, waaronder het recht om buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering vallende, buitengerechtelijke incassokosten op afnemer te verhalen.
  6. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en strekken eerst daarna in mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij telkenmale in de eerste plaats met de oudste factuur wordt verrekend.

ARTIKEL 7 Eigendomsvoorbehoud

  1. Leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan afnemer afgeleverde zaken totdat het verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien door leverancier in het kader van de overeenkomst ten behoeve van afnemer door leverancier te vergoeden werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat afnemer ook deze vorderingen, eveneens met inbegrip van renteen kosten, van leverancier heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle vorderingen die leverancier jegens afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens leverancier.
  2. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig nader recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het zesde lid van dit artikel.
  3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van afnemer zijn overge- gaan en zich nog in handen van afnemer bevinden, zal zodra leverancier te kennen geeft dit te wensen afnemer medewerking verlenen aan de vestiging van pandrechten als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die leverancier dan uit welke hoofde dan ook tegen afnemer mocht hebben.
  4. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van leverancier te bewaren. Afnemer is verplicht de zaak voor de duur van de voorbehoudeneigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstalte verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan leverancier op de eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van afnemer opverzekeraars van de zaken uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra leverancier te kennen geeft dit te wensen, door afnemer aan hem worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van leverancier op afnemer.
  5. Indien afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier tekortschiet of leverancier goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
  6. Het is afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derdente verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is afnemer verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen gelijkluidend het bepaalde in dit artikel.
  7. Afnemer verbindt zich, zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier. Afnemer verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra leverancier daartoe de wens te kennen geeft, aan hem te verpanden op de wijze zoals aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van zijn vorderingen uit welke hoofde dan ook jegens afnemer.

ARTIKEL 8 Aansprakelijkheid

  1. De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot nakoming van de in de afdelingen van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Indien de leverancier niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit de in de afdelingen van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen is nagekomen, kan afnemer in een schriftelijkemededeling een laatste passende termijn stellen voor de nakoming door de leverancier van deze verplichtingen. Indien de leverancier niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de afnemer, voor rekening en risico van de leverancier, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door afnemer of door een derde worden uitgevoerd, is leverancier door vergoeding van de afnemer gemaakte redelijke kostenontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs zullen bedragen.
  2. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd:
   1. heeft de afnemer recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, of
   2. kan de afnemer, indien het gebrek zo ernstig is dat het afnemer in be- langrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan leverancier de overeenkomst ontbinden. Afnemer heeft dan recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.
  3. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van leverancier, alsmede behoudens het bepaalde in art. 13.6 en in lid 1 en 2 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van leverancier, zoals voor gebreken in het geleverde product en in verband met de levering zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van) leverancier, uitgesloten.
  4. Leverancier is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van door of vanwege afnemer verstrekte gegevens. Leverancier is voorts niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van door de afnemer terbeschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereed-schappenen andere zaken.
  5. Indien leverancier, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van afnemer.
  6. Afnemer is aansprakelijk voor het niet door leverancier geleverde bouwkundige gedeelte en/of voor de nadelige gevolgen, voortvloeiend uit de gesteldheid van de bodem en is verplicht aan leverancier de schade tevergoeden, die hij tengevolge van de ondeugdelijkheid van het bouwkundige gedeelte en/of de gesteldheid van de bodem mocht lijden.
  7. Afnemer is gehouden leverancier te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van leverancier in deze voorwaarden in de verhouding met afnemer is uitgesloten.
  8. Behoudens grove schuld aan de zijde van leverancier, is afnemer gehouden leverancier te vrijwaren voor alle schade voortvloeiend uit het gebruik door leverancier van zaken toebehorend aan afnemer.

ARTIKEL 9 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van leverancier of diens leveranciers.

ARTIKEL 10 Ontbinding

  1. Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichtingtot het afnemen van door leverancier te leveren prestaties) surséance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van afnemer, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier het recht om zonder sommatie, ingebrekestellingof rechterlijke tussenkomst de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.
  2. Leverancier heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel 10.1. of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. De schade wordt gefixeerd op 75% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst, een en ander onverminderd het recht van leverancier om de werkelijke schade als gevolgvan de tekortkoming van afnemer te vorderen, indien daartoe gronden zijn.
  3. In de in artikel 10.1. bedoelde gevallen kan leverancier ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct volledige betaling vorderen van al hetgeen afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft leverancier in dit geval het recht op vergoeding van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.
  4. In geval van opschorting, is leverancier bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van afnemer te doen opslaan. In geval van ontbinding

is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat leverancier in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van afnemer. Bij opschorting of ontbinding heeft leverancier recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

ARTIKEL 11 Geschillen

  1. Geschillen tussen partijen naar aanleiding van een aanbieding, de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst of nadere overeenkomst kunnen zowel door leverancier als door afnemer aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Koude en Klimaat, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. (www.degeschillencommissie.nl)
  2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien afnemer zijn klacht eerst bij leverancier heeft ingediend. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan kan het geschil vervolgens schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
  3. Wanneer afnemer een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is leverancier aan deze keuze gebonden. Indien leverancier een geschil aanhangig wil maken, moet hij afnemer schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Leverancier is bij uitblijven van instemming van afnemer binnen voornoemde vrij het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
  4. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
  5. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
  6. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 12 Algemeen

Indien en voor zover bij rechterlijke uitspraak enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig wordt bevonden, zijn leverancier en afnemer verplicht opnieuw te onderhandelen omtrent het nietige beding.

 

Afdeling II. Nadere, bijzondere bepalingen aangaande leveringen in het kader van koopovereenkomsten

ARTIKEL 13 Levering en levertijden

  1. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
   • de dag van totstandkoming van de koopovereenkomst;
   • de dag van ontvangst door leverancier van de voor de uitvoering door hem van zijn verplichtingen uit de koopoverkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
   • de dag van de vervulling van de formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvo- rens door leverancier uitvoering kan worden gegeven aan zijn verplichtin- gen uit de koopovereenkomst;
   • de dag van ontvangst door leverancier van hetgeen volgens de koopovereenkomst vóór het uitvoeren door leverancier van zijn verplichtingen uit de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
  2. Indien tussentijdse wijzigingen in de koopovereenkomst worden aangebracht of de uitvoering daarvan wordt opgeschort door afnemer, wordt delevertijd met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de opschorting verlengd.
  3. Indien aan de zijde van leverancier vertraging in de levering ontstaat tengevolge van het niet voldoen door afnemer van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd eveneens minimaal verlengd met minimaal de duur van deze vertraging.
  4. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van leverancier overeengekomen is, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is of indien overeengekomen op de plaats van oplevering gereed.
  5. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door leverancier bestelde materialen. Indien buiten schuld van leverancier vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
  6. Overschrijding van de levertijd geeft leverancier geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van leverancier meer dan 16 weken zal bedragen. De afnemer kan bij laatstbedoelde overschrijding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan leverancier ontbindenen heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van de voor het product reeds betaalde (gedeelte van de) prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs. Tenzij afnemer gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 14 Risico in verband met levering

  1. Tot de levering volgens artikel 13.4 van deze afdeling heeft plaatsgehad, zijn de producten voor rekening en risico van leverancier. Na de levering zijn de producten voor rekening en risico van afnemer.
  2. De wijze van transport, verpakking enz. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door afnemer aan leverancier zijn gegeven, door leverancier in redelijkheid bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht is de verpakking terug te nemen, tenzij terugname van de verpakking dwingend voortvloeit uit hoofde van de Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval.
  3. De verzending van de producten geschiedt steeds, dus ook indien levering op kosten van leverancier is overeengekomen, voor rekening en risico van afnemer, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert dat in de vrachtbrieven, vervoeradressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender, d.w.z. leverancier, zijn.

ARTIKEL 15 Garantie

  1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat leverancier in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door hem geleverde producten, zulks voor de duur van twaalf maanden nadat de producten (in de zin van art. 13.4) zijn geleverd. De producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datumvan totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreffende producten zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer. Indien één der partijen bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht zijn deze ter kennis van de ander te brengen. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel uit hoofde van garantie, zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen.
  2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de verplichtingen van leverancier uit hoofde van garantie beperkt tot leveringen binnen Nederland.
  3. Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken kleven en afnemer bij acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken uiterlijk binnen 14 dagen na de levering als bedoeld in art. 13.4 bij leverancier te reclameren, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd. Onverminderd de gehoudenheid van leverancier tot nakomen van zijn garantieverplichtingen zalde acceptatie elke vordering van de afnemer terzake van een tekortkoming in de prestatie van leverancier uitsluiten.
  4. Garantie wordt slechts gegeven met betrekking tot gebreken, waarvan afnemer aan leverancier direct na het bekend worden van het gebrek bij aangetekend schrijven kennis geeft en voorts bewijst dat zij binnengenoemde termijn zijn ontstaan als uitsluitend of overwegend direct gevolg van een onjuistheid in de door leverancier ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. Afnemer is verplicht de defecteof ondeugdelijke producten op diens kosten aan leverancier te retourneren, tenzij leverancier besluit dat reparatie of vervanging op de plaats waar de installatie zich bevindt zal worden uitgevoerd, in welk geval alle bijkomende kosten, zoals onder andere reis- en verblijfkosten van de monteur(s) van leverancier en transportkosten van zaken, voor rekening van afnemer zijn.
  5. Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken, welke het gevolg zijn of mede het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot aard en/of kwaliteit van geleverde producten, toegepaste materialen of constructie daarvan.
  6. Buiten de garantie vallen beschadigingen van lak- en chroomwerk, tenzij de beschadiging daarvan een gevolg is van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen. Buiten de garantie vallen eveneens gebreken of storingen die het gevolg zijn van normale slijtage, alsmede gebreken of storingen geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundige of zorgeloze behandeling van afnemer of diens personeel of derden of aan wijzigingen, aanwijzingenof reparaties door afnemer, diens personeel of derden aan of ten aanzien van het product verricht, respectievelijk gegeven of indien het product voorandere dan normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of indien afnemer niet stipt de door leverancier gegeven bedrijfs- en respectievelijk bedieningsvoorschriften is nagekomen.
  7. Leverancier is ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen gerechtigd, een en ander in redelijkheid ter beoordeling door leverancier, hetzij de desbetreffende onderdelen te vervangen en nieuw te monteren, hetzij deovereengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel uit hoofde van garantie, zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen.
  8. Onderdelen, welke door nieuwe worden vervangen, blijven, respectievelijk worden door de levering c.q. de montage van de nieuwe onderdelen eigendom van leverancier en worden aan hem door afnemer op diens kosten geretourneerd. Zonder schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van leverancier is afnemer niet gerechtigd producten of onderdelen daarvan aan leverancier terug te zenden.
  9. Voor producten en onderdelen daarvan, welke leverancier niet zelfvervaardigd heeft, wordt slechts garantie gegeven in gelijke mate en voor zover door de leverancier(s) van leverancier, garantie wordt gegeven.
  10. Indien leverancier om welke reden ook niet in staat is om onderdelen van pro- ducten te leveren ter vervanging van geleverde onderdelen van producten uit hoofde van de garantie, zullen – in geval redelijkerwijze mag worden aangeno- men, dat de beletselen van tijdelijke aard zijn – de garantieverplichtingen worden opgeschort totdat de beletselen zijn opgeheven, terwijl – ingeval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van blijvende aard zijn – leverancier de geldswaarde van de onderdelen, zijnde de oorspronkelijke door leverancier betaalde kostprijs van deze soortgelijke onderdelen van producten, zal vergoeden.
  11. Het beweerdelijk niet-nakomen door leverancier van zijn hierboven bedoelde garantieverplichtingen ontheft afnemer niet van de verplichtingen, welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met leverancier gesloten overeenkomst mochten voortvloeien.
  12. De hierboven bedoelde garantieverplichting van leverancier vervalt, indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met leverancier gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

 

Afdeling III. Nadere, bijzondere bepalingen aangaande montage en installatie

ARTIKEL 16 Levering en levertijd

  1. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
   1. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
   2. de dag van ontvangst door leverancier van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
   3. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
   4. de dag van ontvangst door leverancier van hetgeen volgens de overeen- komst vóór het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
  2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door leverancier bestelde materialen. Indien buiten schuld van leverancier vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
  3. Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat leverancier van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.
  4. Overschrijding van de levertijd geeft afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
  5. Onverminderd het in dit artikel met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van leverancier ontstaat tengevolge van het niet voldoen door afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
  6. De montage en installatie geldt als voltooid, wanneer de te monteren producten of de belangrijkste onderdelen daarvan – een en ander in redelijkheid ter beoordeling door leverancier – bedrijfsvaardig op de overeengekomen plaats van bestemming zijn opgesteld.
  7. Ingeval van montage en installatie zijn de zaken na aankomst op de overeengekomen plaats van bestemming voor risico van afnemer.
  8. Afnemer zal, indien hierom door leverancier wordt verzocht, een overnameprotocol ondertekenen ten bewijze dat de zaken compleet en bedrijfsgereed zijn opgeleverd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 19 (van deze afdeling).

ARTIKEL 17 Keuring en beproeving

  1. Indien keuring en/of beproeving bij afnemer is overeengekomen, zal leverancier gelegenheid worden gegeven tot het nemen van voorproeven. Afnemer zorgt voor tijdige terbeschikkingstelling van de hiervoor nodige hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen, water, energie, verwarming en verlichting, alles voor zijn rekening en risico.
  2. Aan leverancier zal gelegenheid worden gegeven aan bezwaren van afnemer naar aanleiding van de beproeving tegemoet te komen, alvorens de installatie door afnemer afgekeurd of geweigerd kan worden.
  3. De kosten van de keuring zijn voor rekening van afnemer.
  4. De keuring mag geen oorzaak worden van enigerlei vertraging in de voortgang van onderhavige of andere werkzaamheden van leverancier. Zo afnemer niet binnen acht dagen, nadat hij van de gelegenheid tot keuring in kennis is gesteld, gebruik heeft gemaakt van dat recht, worden de zaken geacht te zijn goedgekeurd.

ARTIKEL 18 Montage en installatie

  1. Afnemer is jegens leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover de uitvoering door of vanwege leverancier wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemd verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.
  2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt afnemer in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
   1. het personeel van leverancier, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien leverancier ditnoodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan afnemer heeft medegedeeld;
   2. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeen-komst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van leverancier aanwezig zijn;
   3. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
   4. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
   5. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
   6. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming,verlichting enz., daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van afnemer normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van leverancier staan;
   7. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en wor- den gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
   8. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.
  3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van afnemer.

ARTIKEL 19 Garantie

  1. Terzake van door leverancier uitgevoerde onderhouds- en servicewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden na de dag dat de werkzaamheden voltooid zijn. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de leverancier om in geval vanondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Alle kosten die uitgaan boven deze verplichting, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis -en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de afnemer.Met reparatiewerkzaamheden wordt gedoeld op niet op grond van garantie uitgevoerde werkzaamheden.
  2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is leverancier alleen binnen Nederland gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.
  3. De in de leden 1 en 2 omschreven garantieplicht vervalt, indien zich een of meer der hieronder genoemde omstandigheden voordoen:
   • de ondeugdelijkheid van de geleverde zaken of onderdelen wordt niet onverwijld na vaststelling daarvan aan leverancier meegedeeld;
   • de ondeugdelijkheid is het gevolg van foutief gebruik of onvoldoende onderhoud;
   • door afnemer of derden zijn aan de geleverde zaken werkzaamheden verricht;
   • afnemer is nalatig gebleven zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen;
   • de gebruiksaanwijzing en/of instructies of aanwijzingen van leverancier zijn niet opgevolgd.
  4. De op grond van artikel 19.2 te herstellen of te vervangen zaken, die zich daar in redelijkheid voor lenen, zullen door afnemer aan leverancier op diens verzoek worden geretourneerd.
  5. Op geleverde doch niet door leverancier gemonteerde onderdelen wordt, bij gebleken foutieve montage, geen garantie gegeven.

 

Afdeling IV. Nadere, bijzondere bepalingen inzake onderhoud & service aan installaties

ARTIKEL 20 Definities

In deze nadere, bijzondere bepalingen hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

 • Onderhoudscontract: de overeenkomst die de leverancier verplicht tot het verrichten van preventief onderhoud tijdens de contractsperiode.
 • Preventief onderhoud: het verrichten van inspectie/controle overeenkomstig de voorschriften van de F-gassenverordening en de Ozonverordening, zoals het controleren van een installatie op goede werking, op lekdichtheid ter voorkoming van verlies van koudemiddel, het controleren, uittesten en doormeten van elektrische schakel-, regel- en beveiligingsapparatuur en zonodig het opnieuw afstellen of inregelen van de installatie(s).
 • Correctief onderhoud: het opheffen van storingen en het uitvoeren van reparaties aan zaken.

ARTIKEL 21 Preventief Onderhoud

  1. Preventief onderhoud wordt uitgevoerd onder normale werktijd. Onder normale werktijd wordt verstaan werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur, met uitzondering van weekends en algemeen erkende feestdagen.
  2. Iedere verplaatsing of wijziging van de installatie dient aanstonds door afnemer schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. Wijziging of verplaatsing van de installatie kan tot aanpassing van de in het onderhoudscontract vermelde tarieven leiden.
  3. Aan leidingen zal uitsluitend onderhoud worden verricht indien zij in het zicht zijn aangebracht. Inwendig reinigen van bij de installatie behorend(e)meubel(en) behoort niet tot het preventief onderhoud alsook het reinigen van de verdampers en condensor(en) van de installatie(s).
  4. Na uitvoering van een inspectie wordt afnemer door leverancier middels overlegging van een onderhoudsrapport geïnformeerd over de staat van onderhoud en bedrijfszekerheid van de installatie.

ARTIKEL 22 De Verordening

De conform de Besluiten noodzakelijk uit te voeren preventieve controles zullen op voorhand en tijdig aan afnemer worden gemeld, waarna laatstgenoemde leverancier feitelijk in de gelegenheid zal stellen de betreffende controle overeenkomstig voornoemde Besluiten uit te voeren.

ARTIKEL 23 Koudemiddelen

Indien een handeling met een koudemiddel is gepleegd, wordt daarvan aantekening in het logboek van de betreffende installatie gedaan. De in het kader van het preventief onderhoud verwijderde koudemiddelen worden separaat aan afnemer doorberekend. Na overdracht van de verwijderde koudemiddelen aan leverancier is deze daarmede verplicht zich aan de toepasselijke wettelijke bepalingen te houden.

ARTIKEL 24 Correctief onderhoud

  1. Werkzaamheden betrekkelijk op correctief onderhoud vallen buiten het onderhoudscontract. Het uitvoeren van correctief onderhoud zal gebeuren na ontvangst van een storingsmelding van afnemer dan wel nadat signalering van de storing op andere wijze heeft plaatsgehad. Na ontvangst van een storingsmelding zal het noodzakelijk correctief onderhoud waar mogelijk in de normale werktijd worden uitgevoerd.
  2. In geval van correctief onderhoud zijn de bepalingen van afdeling III van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 25 Vrije toegang

  1. De servicemonteur van leverancier dient altijd vrije en onbelemmerde toegang te hebben tot de ruimte waar een installatie is opgesteld. Als vrije en onbelemmerde toegang tot een installatie niet mogelijk is, of doorafnemer niet wordt toegestaan, is leverancier bevrijd van zijn verplichting de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, onverminderd de verplichting van afnemer aan leverancier de overeengekomen prijs te vergoeden.
  2. De servicemonteur van leverancier moet onmiddellijk na aankomst kunnen beginnen met zijn werkzaamheden en de hiervoor benodigde werkruimte ter beschikking hebben. Wachturen of vertraging ten gevolge van een omstandigheid welke niet aan leverancier kunnen worden toegerekend, kunnen aan afnemer in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 26 Uitsluitingen

Onder het onderhoudscontract vallen in ieder geval niet het verrichten van werkzaamheden in verband met:

 1. Onjuist of onoordeelkundig gebruik van de installatie of gebruik voor andere doeleinden dan die waarvoor de installatie is bestemd.
 2. Onvoldoende reiniging van meubelen of cellen, waardoor verstopping door vuil van de waterafvoer kan ontstaan met als gevolg het niet meer voldoende functioneren van de installatie(s).
 3. Een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buitenaf.
 4. Een abnormale fysieke of elektrische belasting.
 5. Wijzigen of verplaatsen van de installatie of het uitvoeren van onderhoud door derden.
 6. Invoering van nieuwe wettelijke of andere maatregelen van overheidswege die gevolgen hebben voor aard of omvang van de onderhoudswerkzaam-heden.
 7. Slijtage van de condensor of verdamper ten gevolge van verwering door invloeden van buitenaf.
 8. Redelijkerwijs onmogelijk zijn van herstel van de installatie – ter beoordeling van leverancier – of indien de capaciteit van de installatie onvoldoende is (of wordt) voor het doel waarvoor de installatie wordt gebruikt.

ARTIKEL 27 Betaling en nakoming

  1. Indien en voor zover vooruitbetaling is overeengekomen is het abonnementsgeld opeisbaar ofwel op de eerste dag van de contractperiode ofwel op de eerste dag van de maand voorafgaand aan de te verrichten onderhoudswerkzaamheden.
  2. Betaling van het abonnementsgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn geschied.
  3. In geval de afnemer in enige mate in gebreke is terzake de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder voldoening van het abonnementsgeld terzake het onderhoudscontract, op grond waarvan leverancier zijn verplichtingen heeft opgeschort, zal dit opschortingsrecht zich tevens uitstrekken tot het melden en uitvoeren van preventieve controles overeenkomstig de Regeling.
  4. Gedurende de periode dat sprake is van uitoefening van het opschortingsrecht door leverancier kan hij niet aangemerkt worden als “beheerder” in de zin van artikel 6 van de Regeling.

ARTIKEL 28 Garantie

Terzake van door leverancier uitgevoerde montage, reparatie, installatie, onderhouds- en servicewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden na de dag dat de werkzaamheden voltooid zijn. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de leverancier om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Alle kosten die uitgaan boven deze verplichting, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis -en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de afnemer. Met reparatiewerkzaamheden wordt gedoeld op niet op grond van garantie uitgevoerde werkzaamheden.

Nederlandse vereniging voor ondernemingen op het gebied van koudetechniek en luchtbehandeling
Zilverstraat 69, Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer, T 088 – 40 08 490, E info@nvkl.nl, www.nvkl.nl

Back To Top
Zoeken